Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. a údaje o zpracování osobních údajů dle GDPR.

Povinně zveřejňované údaje dle patné legislativy

Označení položky Obsah položky
1. Název

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
Právní forma: příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12, byla zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 4/8 ze dne 17.2. 2011 a nabyla účinnosti dne 1.4. 2011. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6. 2014 a nabyla účinnosti 1.9.2014.
Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování.
 

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.  

Organizační řád

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Masarykova střední škola chemická

Křemencova 179/12
116 28  Praha 1 - Nové město

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sekretariát školy, 2. patro

Křemencova 179/12
116 28 Praha 1 - Nové město

4.3 Úřední hodiny

pracovní dny od 8.00 do 15.00 (polední přestávka od 12.00 do 12.30)

4.4 Telefonní čísla Kontakty
4.5 Adresa internetové stránky http://www.mssch.cz
4.6 Adresa podatelny

Sekretariát školy, 2. patro

Křemencova 179/12
116 28 Praha 1 - Nové město

4.7 Adresa e-podatelny info@mssch.cz
4.8 Datová schránka ID datové schránky: 3rdmya4
5. Případné platby lze poukázat

Hlavní účet školy:    3256032309/0800

Účet školní jídelny:  030015-3256032309/0800

6. IČ 70837902
7. DIČ CZ70837902
8. Dokumenty            
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Základní dokumenty
8.2 Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy.

Schválený rozpočet

9. Žádosti o informace Poskytování informací
10. Příjem podání a podnětů Žádosti a další podání je možné doručit osobně do podatelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
11.2 Vydané právní předpisy Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy.
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.
13. Licenční smlouvy Škola nemá licenční smlouvy.
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb Výroční zprávy
15. Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.

16. Informace o zpracovávaných osobních údajích

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou zde:

 

17. Pověřenec (DPO) dle nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

M: +420 777 291 068
T:  +420 227 031 495

email: consultant@moore-czech.cz