Přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

Kompletní informace o příjímacím řízení ve školním roce 2023/2024 (nástup od 1. 9. 2024).

Ve školním roce 2024/25 budeme otevírat 3 třídy aplikované chemie, celkem pro 96 žáků. Na obor se žáci hlásí bez zaměření, to si volí až od 2. ročníku.

Pro přijímací řízení v 1. kole musí být přihláška ke studiu podána nejpozději do 20. února 2024.

V přijímacím řízení lze podat maximálně tři přihlášky (pokud navíc uchazeč nepodal přihlášku na obor s talentovou zkouškou).

Uchazeči o studium si stanoví jednoznačnou prioritu zvolených oborů (tedy na 1. místo preferovaný obor, na 2. místo méně preferovaný obor a na 3. místo nejméně preferovaný obor). Tuto prioritu nelze následně měnit, je závazná.

Pro přijetí je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (ke stažení zde)

Způsob podání přihlášky naleznete zde.

Další podrobnější informace najdete zde.

Elektronické podání přihlášky - DIPSY

Jednotná přijímací zkouška

Místo konání JPZ určí CERMAT na základě dojezdové vzdálenosti uchazeče a kapacity vybraných škol bez ohledu na prioritu oborů. JPZ se opakuje dvakrát, započítávají se lepší dosažené výsledky. Uchazeči, kteří vyplnili vše elektronicky budou pozvání k JPZ prostřednictvím systému, ostatním bude odeslána pozvánka školou.

Termíny konání JPZ:

Řádný termín

1. termín: 12. 4. 2024    II. termín: 15. 4. 2024

Náhradní termín (pouze pro řádně omluvené uchazeče)

1. termín 29. 4. 2024        II. termín: 30. 4. 2024

V den zkoušky:

  • se uchazeč prokáže průkazem totožnosti (tj. OP – pokud ho má, další možnosti jsou: pas, platná legitimace MHD – Lítačka nebo jiný prokazatelný průkaz s fotografií). V případě, že uchazeč žádný takový doklad nemá, předloží rodný list + OP rodiče, který žáka doprovodí.

Výsledky přijímacího řízení

Budou vyhodnoceny po posledním náhradním termínu JPZ školou a CERMATEM.

Zveřejněny budou v IS CERMATu, na našem webu a v budově školy 14.5. 2024

Rozhodnutí o přijetí v tištěné podobě se již nevyhotovuje, zápisové lístky budou zrušeny.

Odvolání proti rozhodnutí je možné, ale v případě nepřijetí z důvodu kapacity reálně nemá smysl. Na školách nebudou žádná volná místa a následně se neuvolní (pouze zcela výjímečně, pokud se některý uchazeč vzdá práva na přijetí).

Výsledky jsou konečné, preferenci oboru již nelze změnit.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí, v prvním kole není přijat nikde a může se přihlásit do 2. kola které proběhne opět s využitím IS CERMATu

Do hodnocení budou zahrnuty pouze podklady dodané nejpozději do 30.4. 2024.

2. kolo přijímacího řízení:  musí být vyhlášeno do 18. 5. 2024, pokud budeme mít volná místa