Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí

Přehled kritérií pro příjímací řízení ve školním roce 2023/2024 (k přijetí pro školní rok 2024/2025).

Kritéria pro přijímací řízení 2023/24 (nástup od 1. 9. 2024)

Pro maturitní obory vzdělání se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky zadávaná a vyhodnocovaná CZVV. Výsledek jednotné zkoušky má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Školní část přijímací zkoušky má 40% podíl na celkovém výsledku a zahrnuje hlavně průměrný prospěch na základní škole.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

Matematika: maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)

Český jazyk a literatura: maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)

Celkem: maximálně 100 bodů (celková váha 0,6)

Školní část přijímací zkoušky

Do hodnocení se zahrnuje průměrný prospěch na základní škole (resp. nižším stupni víceletého gymnázia) za poslední dvě klasifikační období, obvykle tedy konec 8. ročníku a pololetí 9. ročníku. Přepočet průměru na body je uveden níže.

 

Výsledný průměr bude snížen o:

0,10 za 1.–5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády; účast ve finále v regionálním (třetím) kole soutěže Mladý chemik v posledních 2 letech
0,05 za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády; účast v regionálním  (druhém) kole soutěže Mladý chemik v posledních 2 letech

Snížení průměru za účast nebo umístění v olympiádě lze uplatnit pouze jedenkrát.

Výsledný průměr bude zvýšen o:

0,20 za každé snížení známky z chování za poslední dvě klasifikační období

Přepočet upraveného průměrného prospěchu na body

Výsledný průměr Body
2,50 0
1,00

100

Maximálně: 100 bodů (celková váha 0,4)

Celkový výsledek

Celkový výsledek přijímací zkoušky se vypočítá dle vzorce 0,6 x počet bodů za JPZ + 0,4 x počet bodů za školní část.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči v pořadí podle celkového počtu získaných bodů do naplnění celkové kapacity oboru vzdělávání. Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí počet bodů získaných při JPZ. Pokud i v tomto případě dojde k rovnosti bodů, bude přednostně přijat uchazeč s lepším výsledkem v JPZ z matematiky. Pokud ani toto kritérium nerozhodne, bude pořadí určeno losem.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke studiu na naší škole potvrzená lékařem a získání minimálně 50 bodů při přijímacím řízení (tato hranice se neuplatní u cizinců, kteří nekonali JPZ z českého jazyka a literatury).

Uzpůsobení podmínek žákům, cizinci