Školní poradenské pracoviště

Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat žákům a jejich zákonným zástupcům poradenské pedagogicko-psychologické služby ve škole.


Cílem práce poradenského týmu je:

 • zkvalitnit klima školy
 • zajistit intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • zajistit integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajistit služby kariérového poradenství pro žáky
 • koordinovat služby školního poradenského pracoviště s dalšími poradenskými institucemi (PPP, SPC, OSPOD, SVP, ÚP)

 

Členové týmu při MSŠCH:

 • Mgr. Radana Vojtíšková – výchovná poradkyně, radana.vojtiskova@mssch.cz
 • Mgr. Monika Wagnerová – školní metodička prevence, monika.wagnerova@mssch.cz
 • PhDr. Kateřina Choudhary Palajová (PPP pro Prahu 1, 2 a 4) – poradenský pracovník naší školy