Kritéria pro přijetí

Kritéria přijímacího řízení 2021

Pro maturitní obory vzdělání se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV. Výsledek jednotné zkoušky má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Do hodnocení se dále zahrnuje průměrný prospěch na základní škole (viz. níže).

 

1. Výsledky přijímacích testů:

Matematika:                          maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)

Český jazyk a literatura:         maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)

Celkem: maximálně 100 bodů (celková váha 0,6)

 

2. Do hodnocení se dále zahrnuje průměrný prospěch na základní škole (resp. nižším stupni víceletého gymnázia) za poslední dvě pololetní klasifikační období, obvykle tedy pololetí 8. ročníku a pololetí 9. ročníku (40%).

Maximálně : 100 bodů (celková váha 0,4)

 

Výsledný průměr bude snížen o:

0,10 za 1.-5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiádě
0,05 za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády

Každé snížení průměru lze uplatnit pouze jedenkrát.

Výsledný průměr bude zvýšen o:

0,20 za každé snížení známky z chování za poslední dvě klasifikační období

 

Přepočet průměrného prospěchu na body

Výsledný průměr Body
2,50 0
1,00 100

 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči v pořadí podle celkového počtu získaných bodů do naplnění celkové kapacity oboru vzdělávání. Minimální celkový počet bodů nutný pro přijetí bude stanoven na základě maximální kapacity oboru vzdělávání.

Budeme otevírat 4 třídy aplikované chemie, tj. 120 žáků (přijímáme na obor bez zaměření, které si žáci volí až od 2. ročníku).

Pokud počet uchazečů, resp. přihlášek došlých do 8. března 2021 bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání, může ředitel školy do 8. března 2021 rozhodnout, že se tyto zkoušky nekonají.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem a získání minimálně 50 bodů při přijímacím řízení.

 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a literatury).  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. 
U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

Pozn.k pohovoru pro ověření znalosti čerského jazyka na MSŠCH: Znalost českého jazyka, která je pro vzdělávání v daném oboru vzdělání nezbytná, bude ověřena pohovorem. V pohovoru žák může získat 50 bodů. Pro splnění podmínek přijímacího řízení je sranovena minimální hranice 30 bodů.

 

Škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.  Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky při konání přijímací zkoušky neupravují. Podpůrná opatření od druhého stupně  lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (§ 16a odst. 4 školského zákona). Podpůrná opatření jsou stanovena ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. a specifikována v Metodickém doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě u vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti