Kritéria pro přijetí

Kritéria přijímacího řízení 2020

 

Pro maturitní obory vzdělání se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV. Výsledek jednotné zkoušky má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče.Do hodnocení se dále zahrnuje průměrný prospěch na základní škole (resp. nižším stupni víceletého gymnázia) za poslední dvě klasifikační období(40%).

 

1. Výsledky přijímacích testů:

Matematika:                          maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)

Český jazyk a literatura:         maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)

Celkem: maximálně 100 bodů (celková váha 0,6)

 

2. Do hodnocení se dále zahrnuje průměrný prospěch na základní škole (resp. nižším stupni víceletého gymnázia) za poslední dvě klasifikační období(40%). 

Maximálně : 100 bodů (celková váha 0,4)

 

Výsledný průměr bude snížen o:

0,10 za 1.-5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiádě
0,05 za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády

Každé snížení průměru lze uplatnit pouze jedenkrát.

Výsledný průměr bude zvýšen o:

0,20 za každé snížení známky z chování za poslední dvě klasifikační období

 

Přepočet průměrného prospěchu na body

Výsledný průměr Body
2,50 0
1,00 100

 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči v pořadí podle celkového počtu získaných bodů do naplnění celkové kapacity oboru vzdělávání. Minimální celkový počet bodů nutný pro přijetí bude stanoven na základě maximální kapacity oboru vzdělávání.

Budeme otevírat 3 třídy aplikované chemie, tj. 90 žáků (přijímáme na obor bez zaměření, které si žáci volí až od 2. ročníku).

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem a získání minimálně 50 bodů při přijímacím řízení.

 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a literatury).  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. 
U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

Pozn.k pohovoru pro ověření znalosti čerského jazyka na MSŠCH: Znalost českého jazyka, která je pro vzdělávání v daném oboru vzdělání nezbytná, bude ověřena pohovorem. V pohovoru žák může získat 50 bodů. Pro splnění podmínek přijímacího řízení je sranovena minimální hranice 30 bodů.

 

Škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.  Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky při konání přijímací zkoušky neupravují. Podpůrná opatření od druhého stupně  lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (§ 16a odst. 4 školského zákona). Podpůrná opatření jsou stanovena ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. a specifikována v Metodickém doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě u vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti