Přijímací řízení 2019/20

Aktuální informace ke dni 7. 5. 2020

 

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se koná v pondělí, 8. 6. 2020

Místo konání přijímací zkoušky - uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

 Uchazeči, kteří konají rozhovor nahrazující zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, konají tento rozhovor na každé škole zvlášť (výsledek pohovoru se na rozdíl od výsledku jednotné přijímací zkoušky nepřenáší).

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce: Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku.

Průběh přijímací zkoušky:Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou, Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Vyhodnocení přijímací zkoušky:Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají zachována, ředitel je nesmí měnit. Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám, na kterých se uplatňuje, do 15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání. Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů.

 Náhradní termín: K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na den úterý 23. června 2020.

 

Hygienické a další podmínky pro konání přijímací zkoušky

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍO NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

Původní informace (opatřením vlády jsou změny v termínech atd.- viz. výše), ostatní v platnosti: 

Pro maturitní obory vzdělání se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV. Výsledek jednotné zkoušky má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče (ze zákona min.60%).

  Do hodnocení se dále zahrnuje průměrný prospěch na základní škole (resp. nižším stupni víceletého gymnázia) za poslední dvě klasifikační období(40%).  Započítává se i účast a umístění na olympiádách. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem a získání minimálně 50 bodů při přijímacím řízení.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se koná v 1. kole ve dvou termínech- 14. 4. a 15. 4. 2020. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělávání)- započítává se lepší výsledek.  Náhradní termín JPZ je 13. 5. a 14. 5.2020 pro řádně omluvené.

Případné 2. kolo přijímacího řízení nezahrnuje jednotnou zkoušku z ČJL a Ma zadávanou a vyhodnocovanou CZVV.


Přihláška ke studiu musí být pro přijímací řízení v 1. termínu doručena do školy nejpozději ke dni 1.3. 2020

Je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

 

Všichni uchazeči obdrží v závěru března písemnou pozvánku  k centrálně zadávaným testům z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

V den zkoušky se uchazeč prokáže průkazem totožnosti (tj. OP- pokud má, další možnosti jsou- pas, platná legitimace MHD- lítačka nebo jiná prokazatelná s fotografií). V případě, že žádný takový doklad nemá, předloží rodný list + OP rodiče, který žáka doprovodí.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po vyhodnocení testů bez zbytečného odkladu. Centrum předává výsledky JPZ 28. 4. 2020, ředitel poté do 2 pracovních dnů vyhlásí výsledky.

 


 

Škola nemá vlastní internát a nezajišťuje ubytování pro mimopražské uchazeče o studium. Ubytování je však možné v internátech jiných škol. V současnosti ve škole studuje cca 15 % mimopražských žáků.

 

Podrobné informace o ubytování pro dívky.
Podrobné informace o ubytování pro chlapce.

Další možnost ubytování pro dívky najdete zde, případně pro chlapce i dívky zde či zde.

 

Pro bližší představu o škole, oborech vzdělávání a podmínkách přijímacího řízení doporučujeme návštěvu školy, např. v rámci dnů otevřených dveří.

 

Informační brožura o studiu ke stažení.

 

Přihláška k dennímu studiu ke stažení (ve formátu xls).

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti