Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2020/21

(zahájení studia prvního ročníku od 1.9. 2021)

Zde budou postupně zveřejňovány průběžné výsledky příjímacího řízení. Uchazeči budou identifikováni pomocí přiděleného registračního čísla, které najdete v Oznámení o konání přijímacích zkoušek. Toto oznámení bude odesláno poštou a do datových schránek.

 

Výsledky:

(Průběžné výsledky se postupně upravují i na základě dodání dalších podkladů pro přijímací řízení, například doložení účastí na soutěžích.)

Průběžné výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Stav k 22.4.2021 před JPZ, tj. body za ZŠ.)

Průběžné výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Stav k 5.5.2021 před JPZ, tj. body za ZŠ.)

Průběžné výsledky s výsledkem JPZ ve formátu PDF, řazeno dle registračního čísla a bodů bez rozhodnutí o přijetí / nepřijetí. (Stav k 19.5.2021 po JPZ, tj. body za ZŠ i JPZ.).

 

Výsledky ve formátu PDF, řazeno dle registračního čísla a bodů s rozhodnutím o přijetí / nepřijetí, stav k 20.5.2021 po konání řádných termínů JPZ.

Výsledky ve formátu PDF, řazeno dle registračního čísla a bodů s rozhodnutím o přijetí / nepřijetí, stav k 15.6.2021 po konání náhradních termínů dodatečných JPZ a po autoremeduře.

Minimální počet bodů pro splnění kritérií pro přijetí je 50, z kapacitních důvodů jsou přijati uchazeči, kteří získali alespoň 66 bodů. Přijatí uchazeči musí svůj záměr studovat na na naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Uchazeči, kteří získali 51-65 bodů mohou podat odvolání proti rozhodnutí a v případě neodevzdání zápisových lístků výše umístěných uchazečů jim může být vyhověno a přijati na jejich místo.

 

Poučení pro uchazeče pro přijímací řízení v roce 2021

Rozhodnutí o přijetí je považováno za doručené dnem zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole a školním webu. Tištěnou verzi rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci uchazečů při odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy poté, kdy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, v pracovní dny mezi 8. až 15. hod (12-12:30 polední pauza), od 21. 5. 2021 do 3. 6. 2021 (včetně). V náhradním termínu výsledky zveřejníme nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. Rozhodnutí bude vydáno po předložení průkazu totožnosti zákonnému zástupci uchazeče.

Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou nebo datovou schránkou bezprostředně po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Význam podání zápisového lístku: Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ (§ 60g odst. 6 školského zákona).

Termín pro podání zápisového lístku: Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). Lhůta se počítá od data zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. od 20. 5. 2021.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Odvolání se proti rozhodnutí

U uchazečů, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale přijetí nebylo možné z důvodu naplnění kapacity oboru vzdělávání, je možné přijetí na základě odvolání, pokud se místa uvolní z důvodu neodevzdání zápisového lístku některých přijatých uchazečů. Odvolání je možné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2019/20

(zahájení studia prvního ročníku od 1.9. 2020)

 

Zde budou postupně zveřejňovány průběžné výsledky příjímacího řízení. Uchazeči budou identifikováni pomocí přiděleného registračního čísla, které najdete v Oznámení o konání přijímacích zkoušek. Toto oznámení bude odesláno poštou a do datových schránek.

 

Výsledky:

 

Konečné výsledky po náhradním termínu jednotné přijímací zkoušky a s vyhodnocením žádostí o vydání nového rozhodnutí dle bodů.

 

Uchazeči se mají možnost nahlédnout do spisu v pondělí 29.6. od 10 do 12 hod. Konečné výsledky zveřejníme v pondělí 29.6.2020 odpoledne. 

 

Výsledky s rozhodnutím o přijetí / nepřijetí ve formátu PDF. Seřazeno dle bodů a regstračního čísla.

 

V souladu s kritérii pro přijetí bylo potřeba dosáhnout v přijímacím řízení 50 bodů. Uchazeči pod 50 bodů nesplnili podmínky pro přijetí.

Z kapacitních důvodů budou přijati uchazeči, kteřá dosáhli alespoň 72 bodů.

 

Uchazeči, kteří získali mezi 50 a 71 body mohou požádat ředitele školy o vydání nového rohodnutí, vzor žádosti naleznete níže.

Pokud někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a tím se uvolní kapacita oboru, ředitel školy může vydat nové rozhodnutí a přijmout uchazeče, kteří podali žádost o nové rozhodnutí. Při žádosti o nové rozhodnutí se bude postupovat opět dle dosažených bodů. Uchazeči pod 50 bodů nemohou být na základě této žádosti přijati, protože nesplnili minimální počet bodů pro přijetí.

 

Průběžné výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Stav po JPZ, tj. body za ZŠ, JPZ, bez rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.)

 

 

Poučení pro uchazeče pro přijímací řízení v roce 2020

Rozhodnutí o přijetí

je považováno za doručené dnem zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole a školním webu. Tištěnou verzi rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci uchazečů při odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy poté, kdy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, v pracovní dny mezi  8. až 15. hod, od 16. 6. 2020 až do 23. 6. 2020.

Rozhodnutí bude vydáno po předložení průkazu totožnosti zákonnému zástupci uchazeče.

 

Rozhodnutí o nepřijetí

budou odeslána poštou nebo datovou schránkou bezprostředně po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

Odevzdání zápisového lístku

Význam podání zápisového lístku: Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ (§ 60g odst. 6 školského zákona). Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole (preferujeme), nebo k poštovní přepravě.

 

Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří) také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

 


 

Výsledky vstupních testů z anglického jazyka pro šk.rok 2019/20

Výsledky vstupních testů z anglického jazyka po druhém termínu konaném 11.června 2019 - souhrnné - pro třídu 1.A jsou zde, pro třídu 1.B zde, pro třídu 1.C zde

Výsledky vstupních testů z anglického jazyka po prvním termínu konaném dne 4.června 2019 pro třídu 1.A jsou zde, pro třídu 1.B zde, pro třídu 1.C zde

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2018/19

 

(zahájení studia prvního ročníku od 1.9. 2019)

 

Zde budou postupně zveřejňovány průběžné výsledky příjímacího řízení. Uchazeči budou identifikováni pomocí přiděleného registračního čísla, které najdete v Oznámení o konání přijímacích zkoušek. Toto oznámení je odesíláno v těchto dnech poštou a do datových schránek.

Průběžné výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Stav poj JPZ, tj. body za ZŠ a JPZ, bez rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.)

 

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF ke stažení, řazeno dle bodů a dle registračního čísla.

 

Poučení pro uchazeče pro přijímací řízení v roce 2019

 

Rozhodnutí o přijetí

je považováno za doručené dnem zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole a školním webu. Tištěnou verzi rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci uchazečů při odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy poté, kdy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, v pracovní dny mezi  8. až 15. hod, od 30. 4. 2019  do 3. 5. 2019 (včetně).

Rozhodnutí bude vydáno po předložení průkazu totožnosti zákonnému zástupci uchazeče. Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou.

 

Rozhodnutí o nepřijetí

budou odeslána poštou nebo datovou schránkou bezprostředně po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

Význam podání zápisového lístku: Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ (§ 60g odst. 6 školského zákona).

 

Termín pro podání zápisového lístku:

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). Lhůta se počítá od data zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. od 30. 4. 2019. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

 

Stažení zápisového lístku:

Vzít zpět zápisový lístek není možné s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

 

U uchazečů, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale přijetí nebylo možné z důvodu naplnění kapacity oboru vzdělávání, je možné přijetí na základě odvolání, pokud se místa uvolní z důvodu neodevzdání zápisového lístku některých přijatých uchazečů.

 

Odvolání je možné podat ve lhůtě  3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 


 

Výsledky vstupních rozřazovacích testů z anglického jazyka pro šk.rok 2017/18

 

 

 

Výsledky vstupního testu z anglického jazyka po druhém kole pro třídu 1.A jsou k dispozici zde, pro třídu 1.B zde a pro třídu 1.C zde.

 

Výsledky vstupního testu z anglického jazyka pro třídu 1.A jsou k dispozici zde, pro třídu 1.B zde, pro třídu 1.C zde (vse po prvnim kole).

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/18

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Po náhradním termínu JPZ, odvolání po autoremeduře.)

 

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Po zveřejnění výsledků JPZ.)

 

Průběžné výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Stav po JPZ, tj. body za ZŠ a přijímací zkoušky.) (Uchazeči s nula body za JPZ budou konat JPZ v náhradním termínu.)

 

Průběžné výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Stav před JPZ, tj. body za ZŠ.)

 

 

 

Poučení pro uchazeče- PZ 2018

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou vyzvednout zákonní zástupci uchazečů při odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy po předložení průkazu totožnosti v pracovní dny 8 – 15 hod (mimo pondělí 7.5. 2018).

 

Rozhodnutí o nepřijetí a nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou.

 

Význam podání zápisového lístku : Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ (§60g odst.6 školského zákona).

 

Termín pro podání zápisového lístku:

 

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§60g odst.6 školského zákona). Lhůta se počítá od data zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. od 3.5 2018. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

 

Zpětvzetí zápisového lístku:

 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

 

U uchazečů, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale přijetí nebylo možné z důvodu kapacity oboru vzdělávání, je možné přijetí na základě odvolání, pokud se místa uvolní z důvodu neodevzdání zápisového lístku.

 

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016/17

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Po odvoláních a náhradním termínu JPZ.)

 

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Po zveřejnění výsledků JPZ.)

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou vyzvednout zákonní zástupci uchazečů od 4.5.2017 do 9.5.2017 v kanceláři školy v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Zároveň lze odevzdat zápisový lístek.

 

Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou.

 

Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou ihned po vydání rozhodnutí.

 

Registrační čísla, pod kterými jsou výsledky zveřejněny, byla odeslána společně s přihláškou k přijímacím zkouškám poštou dne 23.3.2017.

 

 

 

Výsledky vstupních rozřazovacích testů z anglického jazyka (po všech termínech testů)    pro třídu 1.A zde      1.B zde      1.C zde     1.D zde

 

Výsledky vstupních rozřazovacíh testů z anglického jazyka (po prvním termínu testů)   pro třídu 1.A zde   1.B zde   1.C zde   1.D zde

 

 

 

V souladu s § 60a školského zákona musí uchazeči potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Masarykově střední škole chemické odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůtá se počítá od data zvěřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy od 3.5. 2017. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

 

Na uvolněná místa lze na základě odvolání přijmout jiné uchazeče, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale přijetí nebylo možné z důvodu kapacity oboru. Přijetí není možné u uchazečů, kteří nespnili kritéria přijímacího řízení.

 

 

 


 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/16

 

 

 

Předběžné výsledky přijímacího řízení v 1. kole ve formátu PDF naleznete zde.

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole  jsou zvěřejněny od 22. dubna 2016 zde.

 

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole - aktuální stav k 16.5.2016 zde.

 

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole - aktuální stav k 19.5.2016 zde. (S výsledky uchazečů po náhradním termínu zkoušky.)

 

 

 

Výsledky rozřazovacích testů z anglického jazyka pro třídu 1.A zde, 1.B zde, 1.C zde.

 

 

 

 

 


 

Rozhodnutí o přijetí ve školním roce 2015/16 si mohou vyzvednout zákonní zástupci žáků v kanceláři školy po předložení průkazu totožnosti ve dnech:

 

 

 

pondělí 25.4. od 8.00 do 11:30 a od 12:30 do 14:30

 

úterý 26.4. od 8.00 do 11:30 a od 12:30 do 14:30

 

středa 27.4. od 8.00 do 12:00 h a od 12:30 do 14:30

 

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí a nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou.

 

 

 

V souladu s § 60a školského zákona musí uchazeči potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Masarykově střední škole chemické odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůtá se počítá od data zvěřejnění seznamu přijatých uchazečů, pravděpodobně od 22.4. 2016. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

 

 

 

U uchazečů, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale přijetí nebylo možné z důvodu kapacity oboru vzdělávání, je možné přijetí na základě odvolání, pokud se místa uvolní z důvodu neodevzdání zápisového lístku.

 

 

 

Evidenční čísla, pod kterými jsou výsledky zveřejněny, budou odeslána poštou dne 1.4.2016 společně s pozvánkou k didaktickým testům.

 

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti