Stanovy SRŽPŠ

Stanovy spolku

„Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické“

 

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení

 

 1. Název spolku: Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické (dále jen jako „Spolek“). IČO 68383363.
 2. Sídlo Spolku: Křemencova 179/12, Praha 1, 116 28
 3. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. ledna 2014 považuje podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za spolek.
 4. Spolek je založen na dobu neurčitou.
 5. Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity organizační složky SRŽPŠ Křemencova 12, Praha 1.

 

Článek 2.

Orgány Spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je výbor (dále jen jako „Výbor“).
 2. Statutární orgán - představenstvo

 

Článek 3.

Účel Spolku

 

 1. ochrana zájmů studentů a rodičů studentů MSŠCH;
 2. sdružování rodičů studentů, přátel, podporovatelů a sponzorů MSŠCH, vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a školy na studenty, rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči studentů a zástupci a představiteli MSŠCH;
 3. aktivní spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže;
 4. zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy a modernizace výuky;
 5. rozvoj mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit studentů MSŠCH;
 6. poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání a kultury;
 7. rozvoj občanské společnosti;
 8. správa a rozdělování příspěvků členů Spolku dle schváleného rozpočtu a dále dle potřeb studentů MSŠCH a školy.

 

Článek 4.

Členství a členský příspěvek

 

 1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem Spolku a chce působit v jeho rámci.
 2. Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Zaplacením členského příspěvku současně člen Spolku projevuje vůli být vázán stanovami Spolku.
 3. Členství zaniká:
  1. nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě podle čl. 4., bodu 7. těchto stanov;
  2. vystoupením člena Spolku;
  3. vyloučením člena na základě závažného porušení stanov Spolku, o vyloučení rozhodne Výbor Spolku;
  4. zánikem Spolku.
 4. Každý člen Spolku má právo podílet se na činnosti Spolku, účastnit se, vystupovat na jednání Výboru, vyjadřovat se k činnosti Spolku, k činnosti Výboru a k přijímaným dokumentům, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku a Výboru a být informován o činnosti Spolku.
 5. Každý člen Spolku je povinen dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi, platit členský příspěvek a jednat v souladu s rozhodnutími Výboru Spolku.
 6. Výše ročního členského příspěvku je vždy určen Výborem pro příslušný školní rok. Členský příspěvek je vždy stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen Spolku může dobrovolně uhradit členský příspěvek vyšší.
 7. Členovi Spolku, který neuhradí členský příspěvek ani po výzvě Výboru v dodatečně poskytnuté lhůtě, zaniká členství ve Spolku. Dodatečná lhůta k zaplacení členského příspěvku činí nejméně 14 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy Výboru.
 8. Kterýkoliv člen Spolku může ze sociálních případně jiných závažných důvodů požádat o snížení, respektive, prominutí členského příspěvku. O snížení, respektive, prominutí rozhoduje předseda nebo jeden z místopředsedů na základě písemné žádosti předané či doručené kterémukoliv Delegátu Výboru. Není-li žadateli sděleno stanovisko do 1 měsíce od podání žádosti, má se za to, že prominutí resp. snížení příspěvku je odsouhlaseno.
 9. Spolu se zánikem členství ve Spolku zanikají taktéž veškeré výhody vyplývající ze členství. Veškeré aktivity hrazené Spolkem se nevztahují na studenty MSŠCH a pokud se jich student chce zúčastnit a/nebo je čerpat, hradí si je z vlastních prostředků.

 

Článek 5.

Výbor

 

 1. Nejvyšším orgánem Spolku je Výbor. Rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
 2. Výbor se sestává z volených zástupců tříd (dále jen jako „Delegáti). Delegátem Výboru může být zvolena pouze zletilá osoba. Volba Delegáta ve třídách probíhá aklamací tak, že všichni členové Spolku v příslušné třídě zvolí jednoho Delegáta. Delegáti třídy pak na jednání Výboru reprezentují názory a vůli všech členů Spolku, kteří je zvolili.
 3. Delegátem může být v příslušné třídě zvolen pouze člen Spolku. Pokud členové Spolku v příslušné třídě své Delegáty neodvolají, platí, že tito zastávají příslušné pozice po celou dobu svého členství. Pro jakoukoliv volbu Delegáta třídy platí, že volba je platná, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů přítomná na schůzi příslušné třídy.
 4. Každý Delegát přítomný na jednání Výboru má při rozhodování jeden hlas.
 5. Výbor volí ze svého středu statutární orgán Spolku, tj. představenstvo, které je tvořeno předsedou a dvěma místopředsedy. Opětovná volba je možná.
 6. Jednání Výboru se koná dle potřeby a svolává ho předseda nebo jeden z místopředsedů. Na žádost třetiny Delegátů Výboru je předseda nebo jeden z místopředsedů povinen svolat Výbor do 21 dnů ode dne doručení žádosti. Pozvánka na jednání Výboru se doručuje všem Delegátům Výboru poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Odesláním pozvánky jakoukoliv z předchozích forem na adresu, kterou Delegát Výboru uvedl do seznamu adres vedeného určeným Delegátem Výboru, se pozvánka považuje za doručenou.
 7. Výbor Spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech Delegátů. Výbor Spolku rozhoduje o záležitostech uvedených v pozvánce nadpoloviční většinou přítomných Delegátů. Pro schválení usnesení o záležitostech neuvedených v pozvánce je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech Delegátů a zároveň alespoň 2/3 většiny Delegátů přítomných na jednání Výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 8. V době mezi jednotlivými jednáními Výboru může předseda či jeden z místopředsedů iniciovat elektronické hlasování. Elektronického hlasování se účastní pouze Delegáti. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech Delegátů. Za regulérnost hlasování odpovídá předseda.
 9. Výboru přísluší zejména:
  1. rozhodovat jménem členů Spolku o činnosti a aktivitách Spolku v souladu s jeho účelem;
  2. rozhodovat o výši členského příspěvku;
  3. informovat členy Spolku o své činnosti;
  4. ze svého středu volit předsedu, dva místopředsedy a hospodáře;
  5. pomáhat členům Spolku při řešení jejich problémů souvisejících s cílem Spolku;
  6. řádně hospodařit s majetkem Spolku a předkládat členům Spolku zprávu o hospodaření Spolku s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků Spolku;
  7. schvalovat rozpočet na následující rok a upravovat jej podle potřeb žáků a školy a závěrečnou zprávu o hospodaření Spolku;
  8. rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné vyúčtování;
  9. zajišťovat organizaci provozních záležitostí Spolku jako samostatné právnické osoby včetně vedení účetnictví a podávání daňových přiznání;
  10. jmenovat likvidátora v případě zrušení Spolku;
  11. rozhodovat o změně stanov a jednat v souladu se stanovami;
  12. napomáhat smírnému řešení sporů mezi členy Spolku a takovým sporům předcházet.
 10. Z jednání Výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda nebo jeden z místopředsedů. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel. Zápis se doručuje všem Delegátům Výboru. Doručení je možno provést poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Odesláním zápisu jakoukoliv z předchozích forem na adresu, kterou Delegát Výboru uvedl do seznamu adres vedeného určeným Delegátem Výboru, se zápis považuje za doručený. Zápisy jsou umísťovány na webové stránky školy a jsou tak přístupné k nahlédnutí každému členu Spolku. Každý člen Spolku může požádat o zaslání zápisu elektronickou poštou na jím určenou adresu.

 

Článek 6.

Statutární orgán

 

 1. Statutárním orgánem Spolku je představenstvo, které je tvořeno předsedou a dvěma místopředsedy, kteří zastupují Spolek ve všech věcech navenek. Při jednání za Spolek je každý z nich oprávněn jednat samostatně. Podepisování za Spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí předseda nebo jeden z místopředsedů svůj podpis s označením své funkce.
 2. Předseda, nebo místopředsedové mohou bez schválení Výboru vynaložit finanční částku do 1000 Kč (slovy: tisíckorunčeských) včetně, pro účely běžných výdajů. Výdaje musí být podloženy průkazným dokumentem (smlouvou fakturou, atp.), proč vznikly a schváleny Výborem budou vždy dodatečně hlasováním na následujícím jednání Výboru a až po schválení Delegáty budou tyto výdaje proplaceny hospodářem. Předem schválené výdaje Delegáty budou proplaceny okamžitě oproti daňovému dokladu, který splňuje normy dokladu v platném znění zákona.
 3. Funkční období předsedy a místopředsedů je čtyřleté, neskončí však dříve, než proběhne volba nového předsedy, resp. místopředsedy.

 

Článek 7.

Majetek a zásady hospodaření

 

 1. Spolek jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek.
 2. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:
  1. z členských příspěvků;
  2. z finančních darů sponzorů, příspěvků a dotací státních orgánů a jiných institucí;
  3. z dalších vlastních projektů a aktivit Spolku.
 3. Prostředky Spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho účelu a v souladu s účelem Spolku.
 4. Za řádné hospodaření s majetkem Spolku odpovídá Výbor ostatním členům Spolku a Výboru statutární orgán Spolku. Zpráva o hospodaření Spolku je každému členu přístupná a každý člen Spolku si může na vyžádání pořídit kopii.
 5. Majetek Spolku je členy a orgány Spolku spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření a v souladu s rozpočtem schváleným na příslušný školní rok Výborem. Výdaje vzniklé v průběhu školního roku, schvaluje Výbor dle čl. 5, odst. 7.
 6. S ohledem na skutečnost, že Spolek navazuje na činnost organizační složky Sdružení rodičů, žáků a přátel školy Masarykovy střední školy chemické, přebírá na sebe veškerá práva a povinnosti, které této organizační složce příslušely, zejména pak i veškeré majetkové závazky a nároky. Spolek respektuje veškerá rozhodnutí přijatá organizační složkou Sdružení rodičů, žáků a přátel školy Masarykovy střední školy chemické a zavazuje se jimi řídit. Veškeré finanční prostředky shromážděné organizační složkou před vznikem Spolku použije k uskutečnění cílů stanovených organizační složkou. Členy Spolku se k datu jeho vzniku stávají všichni členové organizační složky Sdružení rodičů, žáků a přátel školy MSŠCH, kteří zaplatili členský příspěvek pro školní rok 2015/2016.

 

Článek 8.

Zrušení Spolku

 1. Spolek se zrušuje:
  1. dobrovolným zrušením;
  2. fúzí s jiným spolkem, při které Spolek nebude nástupnickým spolkem;
  3. pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení Spolku.
 2. Před zánikem Spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění Spolku nepřechází na právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor.
 3. Před rozhodnutím o likvidaci Spolku rozhodne Výbor o naložení s majetkem Spolku v souladu s účelem Spolku.

 

 

V Praze, dne: ____________________

 

 

 

________________________________

Předseda Spolku rodičů, žáků a přátel

Masarykovy střední školy chemické

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti