Kritéria pro přijetí

Kritéria přijímacího řízení 2018

 

Pro maturitní obory vzdělání se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV. Výsledek jednotné zkoušky má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče.Do hodnocení se dále zahrnuje průměrný prospěch na základní škole (resp. nižším stupni víceletého gymnázia) za poslední dvě klasifikační období(40%).

 

1. Výsledky přijímacích testů:

Matematika:                          maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)

Český jazyk a literatura:         maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)

Celkem: maximálně 100 bodů (celková váha 0,6)

Minimální úspěšnost nutná pro přijetí bude stanovena s přihlédnutím k centrálně doporučené minimální hranici úspěšnosti.

 

2. Do hodnocení se dále zahrnuje průměrný prospěch na základní škole (resp. nižším stupni víceletého gymnázia) za poslední dvě klasifikační období(40%). 

Maximálně : 100 bodů (celková váha 0,4)

 

Výsledný průměr bude snížen o:

0,10 za 1.-5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiádě
0,05 za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády

Každé snížení průměru lze uplatnit pouze jedenkrát.

Výsledný průměr bude zvýšen o:

0,20 za každé snížení známky z chování za poslední dvě klasifikační období

 

Přepočet průměrného prospěchu na body

Výsledný průměr Body
2,50 0
1,00 100

 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči v pořadí podle celkového počtu získaných bodů do naplnění celkové kapacity oboru vzdělávání. Minimální celkový počet bodů nutný pro přijetí bude stanoven na základě maximální kapacity oboru vzdělávání.

Budeme otevírat max. 4 třídy aplikované chemie, tj. 120 žáků (přijímáme na obor bez zaměření, které si žáci volí až od 2. ročníku).

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

 

Osoby, které  získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.

Znalost českého jazyka, která je pro jejich vzdělávání v daném oboru vzdělání nezbytná, bude ověřena pohovorem. V pohovoru žák může získat 50 bodů, hranice pro přijetí je 30 bodů.

Umístění těchto žáků v pořadí uchazečů se provede na základě redukovaného pořadí bez zkoušky z českého jazyka, ale s výsledkem z rozhovoru ověřujícího znalost českého jazyka, a jejich umístění v tomto pořadí se přenese do celkového pořadí se zkouškou z českého jazyka.

 

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě u vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.