Kritéria pro přijetí

Kritéria přijímacího řízení 2017

 

Pro maturitní obory vzdělání se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV. Výsledek jednotné zkoušky má 60,6% podíl na celkovém hodnocení uchazeče.

Zároveň budou zohledněny výsledky na základní škole (resp. v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia), a to v profilových předmětech, tj. v matematice, fyzice, chemii, českém jazyce, 1. cizím jazyce a přírodopisu v posledních dvou klasifikačních obdobích. Započítává se i účast a umístění v olympiádách za poslední dvě klasifikační období (podíl 39,4%).

 

1. Výsledky přijímacích testů:

Matematika:                          maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)

Český jazyk a literatura:         maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)

 

 

2. Hodnocení ve vybraných (profilových) předmětech za poslední dvě klasifikační období

Maximálně : 100 bodů

Do hodnocení budou zahrnuty předměty:

matematika, fyzika, chemie, český jazyk, 1. cizí jazyk a přírodopis

za poslední dvě klasifikační období.

Z těchto předmětů se vypočte vážený aritmetický průměr. Známka z chemie a matematiky se započte s dvojnásobnou vahou (známka se do průměru započte dvakrát).

Pokud není některý z předmětů vyučován samostatně, ale učivo je zahrnuto do jiného předmětu (resp. bloku předmětů), je započtena tato známka. Pokud blok předmětů zahrnuje více profilových předmětů, je známka započtena opakovaně. Pokud je učivo některého předmětu zcela vynecháno, nemůže být uchazeč ke studiu přijat.

 

Výsledný průměr bude snížen o:

0,10 za 1.-5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiádě
0,05 za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády
0,01 za změněnou pracovní schopnost

Každé snížení průměru lze uplatnit pouze jedenkrát.

Výsledný průměr bude zvýšen o:

0,20 za každé snížení známky z chování za poslední dvě klasifikační období

 

Přepočet průměrného prospěchu na body

Výsledný průměr Body
2,50 0
1,00 100

 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči v pořadí podle celkového počtu získaných bodů do naplnění celkové kapacity oboru vzdělávání. Minimální celkový počet bodů nutný pro přijetí bude stanoven na základě maximální kapacity oboru vzdělávání.

 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

 

Osoby, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.

Znalost českého jazyka, která je pro jejich vzdělávání v daném oboru vzdělání nezbytná, bude ověřena rozhovorem. Jejich umístění v pořadí uchazečů se provede na základě redukovaného pořadí bez zkoušky z českého jazyka, ale s výsledkem z rozhovoru ověřujícího znalost českého jazyka, a jejich umístění v tomto pořadí se přenese do celkového pořadí se zkouškou z českého jazyka.

 

Případné 2. kolo přijímacího řízení nezahrnuje jednotnou zkoušku z ČJL a Ma zadávanou a vyhodnocovanou CZVV.

Zde naleznete formulář pro výpočet upraveného průměru do přijímacího řízení.

 

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informaceo přijetí na veřejně přístupném místě ve vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.