Školní poradenské pracoviště

členové: Mgr. Radana Vojtíšková- zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně

              Mgr. Monika Wagnerová- školní metodik prevence

              PhDr. Eva Čížková- školní psycholožka (PPP pro Prahu 1,2,4)

            

Výchovný poradce pracuje v několika oblastech:

  • studijní a kariérové poradenství
  • práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupráce s PPP (pedagogicko psychologická poradna), na školu dochází školní psycholožka
  • spolupráce s rodiči
  • prevence sociálně patologických jevů spolu se školním metodikem prevence.

Ve všech oblastech probíhá práce výchovného poradce jednak formou dlouhodobých projektů (spolupráce s PPP, víkendové bloky, v rámci předmětů OBN, TEV atd.), jednorázových akcí (semináře, besedy, pohovory) a dále aktuálně podle potřeb studentů, rodičů a pedagogů.

Funkci výchovného poradce zastává zástupkyně školy Mgr. Radana Vojtíšková (aprobace BIO, TEV), která má zakončené vysokoškolské studium výchovného poradenství při Pedagogické fakultě UK a další nadstavbové studium.

Konzultační hodiny pro studenty i rodiče jsou po dohodě.

Pro dohodnutí termínu kontaktujte Mgr. Radanu Vojtíškovou - radana.vojtiskova@mssch.cz, která Vám také zprostředkuje i případnou schůzku se školní psycholožkou PhDr.Čížkovou.